Otto_Skorzeny-Scalled

Budapest, Otto Skorzeny, Adrian v. Fölkersam