Map-Shuri-Yonabaru-Okinawa

XXIV Corps
96-ID-RYUKYUS-1945-103-1